top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN CASE ADVIES B.V. TE TEGELEN

 

 

 

1.    Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Case Advies B.V., gevestigd aan de Ariënsstraat no. 43 b te Tegelen.

 2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 3. werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 4. bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen en bestanden, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen en bestanden, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

2.    Toepasselijkheid voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht.

 2. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.

 3. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door opdrachtnemer te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.

 4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

 5. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een met opdrachtnemer verbonden en door de opdrachtnemer met goedvinden van opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde rechtspersoon. Indien en voor zover voornoemde ingeschakelde derde zelfstandig algemene voorwaarden hanteert, blijven de Algemene Voorwaarden van Case Advies B.V. ten opzichte van opdrachtgever onverkort van toepassing. 

 6. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

 

3.    Aanvang en duur overeenkomst
 1. Onverminderd het bepaalde in sub 2 van dit artikel, komt de overeenkomst eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of machtiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

 

4.    Gegevens opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever is gehouden wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. 

 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige sub genoemde verplichting heeft voldaan.

 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle mogelijke claims en/of aansprakelijkstellingen welke voortvloeien uit onjuiste of onvolledige door haar aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

 4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door haar aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden aan haar geretourneerd, behoudens het bepaalde onder artikel 14.

 

5.    Uitvoering opdracht
 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 2. De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn of indien uit de aard van de termijn voortvloeit dat de termijn een fatale termijn is. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat opdrachtnemer alle relevante bescheiden heeft ontvangen van opdrachtgever en, indien van toepassing, opdrachtgever aan opdrachtnemer een voorschot heeft voldaan.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten, waarmee opdrachtnemer structureel samenwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemde derden kan slechts geschieden met instemming van opdrachtgever, behoudens in het voorkomende geval de opdracht aan de andere moet worden geacht te vallen binnen de gebruikelijke uitoefening van de taak van opdrachtnemer. 

 4. Opdrachtnemer verzendt of vervoert bescheiden (en laat verzenden of vervoeren) via gewone post, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk aan opdrachtnemer opdracht geeft dat verzending of vervoer van bescheiden plaats dient te vinden op een wijze die meer zekerheid biedt.

 5. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste kunnen uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. 

 6. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden uitvoeren dan in de opdrachtbevestiging staan vermeld, nadat opdrachtgever hiervoor opdracht heeft gegeven, behoudens in geval deze werkzaamheden voortvloeien uit een zorgplicht van opdrachtnemer.

 7. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer, dan wel aan de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. 

 

6.    Geheimhouding en exclusiviteit
 1. Onverminderd het bepaalde onder 2 van dit artikel, is opdrachtnemer, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet en/of beroeps- en gedragsregels hem opleggen, dan wel op grond van een bevoegd gegeven ambtelijk bevel, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft het bestaan van de opdracht alsmede alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.

 3. Opdrachtnemer verplicht zich in te spannen deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem ingeschakelde derden.

 4. Uitgezonderd het bepaalde in sub b van dit artikel is de opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 5. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

7.    Intellectuele eigendom
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de onder lid a. bedoelde producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan strekkende tot het verkrijgen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 4. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 7 sub 2 en sub 3 verbeurt opdrachtgever ten behoeve van opdrachtnemer, een onmiddellijk opvorderbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro) onverminderd het recht van opdrachtnemer daarnaast vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

 

8.    Overmacht
 1. Indien opdrachtnemer jegens opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een oorzaak welke opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtgever aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

 2. In geval van overmacht hebben opdrachtgever en opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 9 sub 2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 

 

9.     Honorarium
 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

 3. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting in beginsel per maand, of na volbrenging van de werkzaamheden, aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

10.    Betaling
 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum door storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op aftrek, korting, schuldvergelijking of opschorting.

 2. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en incassokosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 3. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 2% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand, tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft.

 4. Alle kosten die opdrachtnemer maakt in verband met en ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van haar vordering op opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro).

 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

11.    Reclames
 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 (tien) dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie, indien opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen beroep meer kan doen op het gebrek in de prestatie.

 2. Reclames over een door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

 3. Een reclame als bedoeld onder sub 1 of sub 2 van dit artikel schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

 

12.    Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door opdrachtnemer, ondergeschikten en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) als bedoeld in artikel 5, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitbetaald.

 2. Indien in het voorkomende geval voornoemde derde geheel of deels aansprakelijk is voor de schade en de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van derde de schade dekt, is opdrachtgever gehouden de schade op de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van derde te verhalen.

 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek in de prestatie te herstellen.

 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden door brand, diefstal of breuk e.d., of tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

 7. Voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van aan opdrachtnemer ondergeschikte medewerkers is opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk, behoudens in geval dwingendrechtelijke bepalingen zulks nadrukkelijk uitsluiten.

 

13.    Opzegging
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 9 sub 2 van deze voorwaarden van toepassing.

 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 

 3. Bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stijlzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

 

14.    Opschortingsrecht
 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

15.    Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond. 

 

 

Tegelen, 2 juli 2008

bottom of page